Poradnik  LexLab.pl

skierowany do przedsiębiorców


 1. Czy posiadanie regulaminu jest obowiązkowe?
  Posiadanie regulaminu w sklepie internetowym to obowiązek wynikający z ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Regulamin to podstawowy element, który składa się na realizację tzw. zasady jawności świadczonych usług drogą elektroniczną. Oprócz regulaminu właściciel sklepu internetowego, musi poinformować o swoich danych identyfikujących (imię i nazwisko, nazwa firmy, adresie zamieszkania lub adresie siedziby). Warto podkreślić, że obowiązek posiadania regulaminu należy spełnić niezależnie od tego czy oferta sklepu jest kierowana do konsumentów czy przedsiębiorców. Należy również zaznaczyć, że regulamin sklepu internetowego to nic innego, jak umowa zawierana z właścicielem sklepu (sprzedawcą) a użytkownikiem (klientem). To z regulaminu muszą wynikać warunki zawierania umów sprzedaży produktu m.in. sposoby płatności, dostawa produktu, zasady odstąpienia od umowy czy reklamacji produktu. Zgody z prawem regulamin sklepu internetowego chroni zarówno klienta, jak i właściciela sklepu.

 2. Kopiowanie regulaminu z innego sklepu. Czy to jest dobry pomysł?
  Kopiowanie regulaminu innego sklepu internetowego to bardzo zły pomysł. Dlaczego? Po pierwsze, sklep internetowy z którego kopiowany jest regulamin może zawierać braki informacyjne lub klauzule niedozwolone. Tym samym, kopiując regulamin sklepu internetowego zawierający błędy, po prostu je powielamy, co może skutkować zarzutem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Po drugie, regulamin sklepu internetowego, jak każdy utwór korzysta z ochrony prawo autorskiej i jego skopiowanie stanowi kradzież intelektualną. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że takie nielegalne skopiowanie regulaminu może kosztować naruszającego prawa autorskie zapłatę dwukrotności wynagrodzenia które właściciel pierwotnego (kopiowanego regulaminu) musiał uiścić jego twórcy. Korzystanie z cudzego regulaminu bez zgody uprawnionego stanowi bowiem zarówno naruszenie praw autorskich, jak i może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

 3. Czym są klauzule niedozwolone?
  Klauzule niedozwolone to błędy w regulaminach sklepów internetowych, których oferta jest kierowana do konsumentów. Konsument jako „słabsza” strona umowy, podmiot nieprofesjonalny, uzyskał szczególną ochronę na gruncie prawa krajowego oraz europejskiego. Jakiekolwiek ograniczenie prawa konsumenckiego, za pośrednictwem postanowień w regulaminie sklepu internetowego, naraża sprzedawcę na zarzut naruszenia tzw. zbiorowych interesów konsumenta, a tym samym na poważne sankcje finansowe.

 4. Czym są usługi elektroniczne?
  Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy, występuje w dwóch rolach. Pierwsza z nich to sprzedawca produktów, druga to dostawca usług elektronicznych, czyli usługodawca. Usługą elektroniczną jest np. sama możliwość zawierania umowy sprzedaży, a więc korzystanie z formularza zamówienia (tzw. koszyk). Za pośrednictwem usługi elektronicznej, usługodawca udostępnia użytkownikowi (klientowi) mechanizm online, z którego użytkownik może skorzystać. Korzystanie z usługi elektronicznej musi być dokładnie opisane w regulaminie m.in. nazwa usługi np. formularz zamówienia, rodzaj usługi np. czy jest ona płatna lub bezpłatna oraz czas na jaki użytkownik zawiera umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

 5. Prawa konsumenta, dlaczego mam je respektować?
  Konsument jest podmiotem szczególnie chronionym w relacjach biznesu elektronicznego. Możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni czy konieczność rozstrzygania sporu przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta to tylko wybrane uprawnienia konsumenta wynikające m.in. z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Uprawnień nadawanych konsumentom na mocy ustaw o ochronie konsumentów nie można w regulaminie sklepu internetowego odebrać ani też osłabić, można je jedynie wzmocnić np. termin na odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.

 6. Czym są dane osobowe?
  Dane osobowe to każda informacja dotycząca danej osoby, za pomocą której można ją zidentyfikować. Może to być imię, nazwisko, numer PESEL, ale także adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub też data urodzenia. Warto również pamiętać, że danymi osobowymi może być także nick (pseudonim), którym posługujemy się na forum dyskusyjnym.

 7. Czym są pliki cookies?
  Ciasteczka czyli tzw. pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu usługobiorcy. Każdy usługodawca ma obowiązek poinformować usługobiorcę (klienta) o wprowadzeniu ich do systemu teleinformatycznego usługobiorcy.

 8. Po co mi polityka prywatności?
  Posiadanie polityki prywatności stanowi obowiązek wynikający zarówno ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak i ustawy o ochronie danych osobowych. Dokument ten musi zawierać informacje identyfikujące administratora danych (przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy), informacje o celach zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych oraz o prawie dostępu do treści danych i prawie poprawienia danych.

 9. Po co mi zgłoszenie w rejestrze GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)?
  Zgłoszenie w GIODO to obowiązek ciążący na przedsiębiorcy, który przetwarza dane osobowe. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Oczywiście istnieje alternatywa, polegająca na zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez GIODO Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Warto pamiętać, że w przypadku kontroli GIODO lub PiP (Państwowa Inspekcja Pracy), zasłanianie się niewiedzą w zakresie danych osobowych lub przekonywanie inspektorów o braku konieczności dokonywania takich czynności, może się równać z wysoką karą finansową.

 10. Czy GIODO wymaga posiadania certyfikatu SSL?
  Zdecydowanie nie. GIODO w żaden sposób nie wymaga posiadania certyfikatu SSL, a jakiekolwiek informacje sugerujące taki obowiązek stanowią wyłącznie próbą wprowadzenia przedsiębiorcy w błąd. Warto jednak dodać, że protokół SSL stanowi bardzo dobre zabezpieczenie poufności przekazywania danych oraz uwiarygadnia przedsiębiorcę w oczach użytkowników oraz klientów.

 11. Czy muszę posiadać na stronie Netykietę?
  Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie. Posiadanie netykiety nie jest obowiązkowe. Warto jednak dodać, że posiadanie tzw. kodeksu dobrego zachowania w sieci, może być bardzo pomocne dla właścicieli stron internetowych, którzy udostępniają swoim użytkownikom fora internetowe lub możliwość dodawania komentarzy.

 12. Niespełnienie „wirtualnych” obowiązków skutkuje realnymi karami!
  Przepisy prawa polskiego nakładające na przedsiębiorcę różnego rodzaju obowiązki, posiadają również przepisy zapewniające ich wykonanie pod rygorem nałożenia kary. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogę elektroniczną, przedsiębiorca nie podający danych wymaganych przez ustawę m.in. adres elektroniczny, imię i nazwisko osoby prowadzącej serwis, naraża się na karę w wysokości 5000 zł. Również w ustawie o ochronie danych osobowych znalazły się przepisy sankcjonujące brak zgłoszenia w rejestrze prowadzonym przez GIODO. Warto podkreślić, że brak zgłoszenia zbiorów baz danych w GIODO, wiąże się zarówno z odpowiedzialnością karną, jak i finansową. Na odpowiedzialność karną będzie narażony ten, kto administrując zbiorem danych lub będąc zobowiązanym do ochrony danych osobowych, udostępni je lub umożliwi do nich dostęp osobom nieupoważnionym, sankcją jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Sklep/Serwis internetowy
musi obowiązkowo posiadać: może dodatkowo posiadać:
 • Regulamin
 • Politykę Prywatności wraz z informacją o Cookies
 • Zgłoszenie w rejestrze GIODO
 • Certyfikat SSL
 • Netykietę