REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.LEXLAB.PL


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem https://www.lexlab.pl prowadzony jest przez Legalniewsieci.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000690576, adres siedziby: ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice, NIP: 6342902737, REGON: 368023160, mail: biuro@lexlab.pl lub biuro@legalniewsieci.pl, tel. + 32 724 18 28 lub 600 639 459
 2. Serwis internetowy www.lexlab.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy www.lexlab.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Oferta Serwisu internetowego skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Serwisu internetowego www.lexlab.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.lexlab.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.lexlab.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.
 6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 7. SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.lexlab.pl/
 8. USŁUGODAWCA (SPRZEDAWCA) – Legalniewsieci.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice, NIP: 6342902737, REGON: 368023160.
 9. PRODUKT – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 13. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących najnowszych informacji publikowanych w zakładce News oraz Blog.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
  • prowadzenie Konta w Serwisie,
  • bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • Komputer z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i stanowi cenę netto do której należy doliczyć podatek VAT (23%).
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
 5. Zamówienia można składać:
  • poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Serwis www.lexlab.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lexlab.pl
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 600 639 459 lub +48 32 724 18 28
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   • oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   • oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym konieczna jest zgoda Klienta na taki sposób przesyłania faktur. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości stwierdza się, iż akceptacja niniejszego Regulaminu równoznaczna jest także ze za zgodą Klienta na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu wyżej wskazanego rozporządzenia.

SPOSOBY PŁATNOŚCI. TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 53 1050 1214 1000 0090 8022 4638 (ING BANK ŚLĄSKI) Legalniewsieci.pl Sp. z o.o., ul. Młyńska 23,40-098 Katowice, NIP: 6342902737.
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl).
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, przystąpienie do pracy nad Produktem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 5. Zakupione w Serwisie Produkty są tworzone w języku polskim i są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Czas tworzenia Produktu wynosi od 5 do 7 Dni Roboczych.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  • Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lexlab.pl
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lexlab.pl , formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.lexlab.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
  • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać Produkt z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody zaistniałe po stronie Klienta w związku ze niewłaściwą realizacją Produktu i z tego tytułu staje się stroną potencjalnego postępowania.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy doznaje następujących ograniczeń:
  • Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Klienta korzystającego z usług Serwisu.
  • odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zwarcia Umowy Sprzedaży. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Klient jak również z tytułu utraconych korzyści.
  • Usługodawca odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone wyłącznie z winy umyślnej.
 3. Usługodawca monitoruje stworzone przez siebie dokumenty oraz gwarantuje zgodność ich treści z obowiązującymi przepisami i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność, pod warunkiem umieszczenia przez Klienta pod takim dokumentem świadectwa bezpieczeństwa wydanego przez Serwis. Z tym zastrzeżenie, iż świadectwo bezpieczeństwa jest wydawane wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terenie Polski.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Produkty tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i stanowią własność Usługodawcy.
 2. Usługodawca zezwala Klientowi na korzystanie z Produktu do własnych celów w ramach prowadzonej przez Klienta działalności. Oznacza to, że poza wyżej wskazanym zakresem Klient nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Usługodawca.
 3. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.lexlab.pl w szczególności: fotografie, grafiki, hasła, teksty, kompozycje graficzne, układy strony i podstron, logotypy, znaki słowno-graficzne korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością firmy Legalniewsieci.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000690576, adres siedziby: ul. Młyńska 23, 40-098 Katowice, NIP: 6342902737, REGON: 368023160 . Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.lexlab.pl, bez zgody Usługodawcy.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.lexlab.pl w szczególności: fotografii, grafik, haseł, tekstów, kompozycji graficznych, układów strony i podstron, logotypów, znaku słowno-graficznego Serwisu tj. ciągu wyrazów lexlab.pl, słów oraz kompozycji graficznej: bezpieczny e-biznes, trójwymiarowej ikony przedstawiający zielony prostokąt z białą chmurą oraz zieloną literą L w środku, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 5. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem Regulamin.
 6. W chwili założenia Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swojego logotypu, danych kontaktowych oraz linku do swojej strony internetowej w zakładce https://www.lexlab.pl/zaufali-nam

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Copyright © Legalniewsieci.pl Sp. z o.o.

Polecamy: Adwokat Jazda po alkoholu. Kancelaria Prawna Gatner & Gatner.

Realizacja strony: weboski

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Legalniewsieci.pl Sp. z o.o. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Regulamin sklepu internetowego Regulamin serwisu lub portalu internetowego Regulamin aplikacji mobilnej Umowa licencyjna Umowa Ochrona Danych Osobowych